Ставроникита владички одејанија

 

Крстот и деталите од бордурата, на овој модел на одејанија, се дизајнирани според компоненти на минијатура од псалтир од  XIII-ти век, од манастирот Ставроникита, Света Гора.

Се користат 4 бои за изработка на ова одејание, од кои доминираат темносината и златната, кои се одлика и на минијатурата на страната на првиот Давидов псалм.