Скопска Блатија – владички одејанија

 

Дизајните на елементите кои се дел од одејанието се според празнична носија од источно-скопскиот регион- познат под името Скопска Блатија. Самиот Велјушки крст е вклопен во овој модел на тој начин што е извезен од детал од носијата.

На ракавот од сакосот, мотивот на везот е именуван „девет цвета“. Пет од нив образуваат крст вертикално-хоризонтално, а пет по двете дијагонали. Малиот крст опколен со златни нишки го има и централното место во бордурата.

Одејанието е везено со срмени конци, во 5 бои.